خدمات پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری

همواره تعمیر و نگهداری و در سرویس بودن تجهیزات هر مجموعه ای از مهم ترین فعالیت ها می باشد. به دلیل ماهیت عملکردی بیمارستان ها، اهمیت پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری در بیمارستان ها دو چندان می شود.

همواره تعمیر و نگهداری و در سرویس بودن تجهیزات هر مجموعه ای از مهم ترین فعالیت ها می باشد. به دلیل ماهیت عملکردی بیمارستان ها، اهمیت پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری در بیمارستان ها دو چندان می شود. این مجموعه با بهره مندی از تیم های متخصص قابلیت ارایه خدمات در زمینه پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، آمبولانس و زیر ساخت بیمارستان نظیر موتورخانه و ... را دارا می باشد.


نظر شما :