معرفی شرکت بازرگانی دوراندیش عرفان

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ دوراﻧﺪﯾﺶ ﻋﺮﻓﺎن از ﺳﺎل 1390 ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  با درك ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻃﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﮐﺎﻻى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﺑﺳﺰاﯾﻰ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳت.

 • نیاز فوری بیمارستان ها به کالا و خدمات
 • عدم دسترسی به کالای با کیفیت در مدت زمان کوتاه
 • مشکلات مالی و لزوم پرداخت نقدی به سازندگان و فروشندگان
 • عدم وجود نرم افزار و سیستماتیک بودن خرید کالا و کنترل آن
 • وجود فروشندگان و تولید کنندگان متعدد و متمرکز نبودن سیستم حسابداری
 • عدم آشنایی واحد تدارکات بیمارستان ها با منابع دسته اول و خرید از واسطه ها
 • عدم وجود انبار جهت مدیریت و توزیع کالا در مواقع بحرانی
 • عدم امکان عودت کالا در صورت نارضایتی
 • عدم وجود تیم های تخصصی جهت تامین کالا
 • عدم نیاز به تسویه حساب نقدی و تامین کالا با پرداخت 2 ماهه از طرف بیمارستان
 • مکانیزه نمودن فرآیند درخواست و تامین کالا به وسیله نرم افزار
 • کاهش قیمت تمام شده از طریق خرید عمده
 • تامین کالا در کوتاه ترین زمان
 • گارانتی کیفیت و قابلیت عودت کالا
 • کاهش قیمت تمام شده از طریق حذف واسطه ها و عقد قرارداد مستقیم با تولید کنندگان و سازندگان
 • تیم های تخصصی و مجرب تامین کالای بیمارستانی
 • انبارهای مدرن و مجهز جهت نگهداری مواد خوراکی و غیر خوراکی به منظور مدیریت شرایط بحرانی و توزیع در اسرع وقت
 • عقد قرارداد با یک شرکت حقوقی جهت تامین کالای بیمارستان
 • حسابداری متمرکز و و ارسال فاکتور رسمی
 • بهره مندی از تیم های R&D جهت تحلیل و آنالیز بازار به منظور تامین کالا در کمینه قیمت
 • استقرار ERP جهت مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان و بهینه سازی زمان تحویل
 • قابلیت فروش اعتباری با سررسید 2 ماهه
 • کاهش قیمت تمام شده از طریق خرید عمده، حذف واسطه ها و عقد قرارداد مستقیم با تولید کنندگان و سازندگان اصلی
 • بهره مندی از سیستم های نرم افزاری تحت وب جهت ثبت سفارش و تامین کالا با قابلیت رهگیری مراحل تامین کالا
 • برخورداری از تیم های تخصصی و مجرب خرید و تامین کالا با رعایت الزامات بیمارستانی
 • تامین کالا در کوتاه ترین زمان به جهت بهره مندی از BPMS
 • انبارهای مدرن و مجهز جهت نگهداری مواد خوراکی و غیر خوراکی به منظور مدیریت شرایط بحرانی و توزیع در اسرع وقت
 • عقد قرار داد با یک شرکت حقوقی جهت تامین کالای بیمارستان
 • حسابداری متمرکز و ارسال فاکتور رسمی